FanShot

Jorts gets waived!?!?!

11

why... Why... WHYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!